ALGEMENE VOORWAARDEN FLEXTAP PROFESSIONAL (B2B)

Artikel 1 Definities & toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Ten behoeve van deze algemene voorwaarden gelden onderstaande definities:

– FlexTap: RED X Commerce B.V., gevestigd te Lelystad, KvK nummer 86399381, handelend onder handelsnaam “FlexTap”

– Contractspartij: elke rechtspersoon of natuurlijke persoon, handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf;

– Afnemer: elke contractspartij die tot FlexTap in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met FlexTap gesloten koopovereenkomst, alsmede elke contractspartij die met FlexTap een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door FlexTap gedane aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen met een afnemer. Voor zover afnemer (tevens) andere producten of diensten bestelt waarop bijzondere algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden deze eveneens op de overeenkomst tussen afnemer en FlexTap van toepassing verklaard.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op aanbiedingen aan en overeenkomsten met natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door FlexTap en de afnemer zijn overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.
 4. Indien de afnemer eigen algemene voorwaarden op een overeenkomst met FlexTap van toepassing verklaart of hiernaar verwijst, dan worden die algemene voorwaarden door FlexTap niet aanvaard en prevaleren de algemene voorwaarden van FlexTap, tenzij uitdrukkelijk in een eerder stadium anders overeengekomen.
 5. De algemene voorwaarden zijn de afnemer vooraf medegedeeld en zijn steeds te raadplegen via de website en kunnen daar ook als PDF-bestand gedownload De algemene voorwaarden zullen op verzoek kosteloos worden toegezonden.
 6. Al hetgeen in deze algemene voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van FlexTap wordt bedongen, wordt tevens bedongen ten behoeve van door FlexTap ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

Artikel 2 – Aanbiedingen / offertes

 1. Alle aanbiedingen/offertes van FlexTap zijn vrijblijvend en kunnen door haar steeds worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding Aanbiedingen/offertes kunnen door FlexTap tevens binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van aanvaarding schriftelijk worden herroepen, in welk geval tussen partijen geen overeenkomst tot stand is gekomen.
 2. Aanbiedingen/offertes kunnen uitsluitend schriftelijk worden aanvaard (daaronder ook begrepen een aanvaarding per telefax of langs elektronische weg). FlexTap is niettemin gerechtigd een mondelinge aanvaarding te accepteren alsof deze schriftelijk zou zijn gedaan. Indien de afnemer op de website van FlexTap een bestelling plaatst, dan is deze bestelling op het moment dat de afnemer op de knop ‘Bestelling Plaatsen’ drukt of een bestelbevestiging per e-mail ontvangt, definitief. Op het moment dat de afnemer van FlexTap een bevestiging per e- mail ontvangt, komt een bindende overeenkomst tussen partijen tot stand.
 3. In reclamemateriaal in de ruimste zin van het woord, zoals catalogi, prijscouranten, folders, websites van derden etc. opgenomen gegevens zijn voor FlexTap nimmer bindend.

 

Artikel 3 – Prijs

 1. Alle door FlexTap gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de aanbieding/offerte bekende prijsbepalende factoren.
 2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door FlexTap aangegeven prijzen altijd exclusief BTW en exclusief verzend – , porto – en verpakkingskosten.
 3. FlexTap is gerechtigd om de prijzen of onderdelen daarvan voor nog niet geleverde en/of niet betaalde zaken of diensten aan te passen aan eventuele veranderingen in prijsbepalende factoren, zoals grondstofprijzen, lonen, belastingen, productiekosten, valutawisselkoersen e.d.
 4. FlexTap is steeds bevoegd onverwijld de prijzen aan te passen indien een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft.

   

  Artikel 4 – Betaling

  1. FlexTap is te allen tijde gerechtigd van afnemer zekerheid te verlangen voor de juiste en tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen.
  2. Geschiedt de levering in gedeelten, dan kan ieder gedeelte door FlexTap afzonderlijk worden gefactureerd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is met betreffende
  3. FlexTap is tevens gerechtigd de kosten van overeengekomen meerwerk als bedoeld in artikel 2 van deze Leveringsvoorwaarden te berekenen en daarvoor facturen uit te brengen.
  4. De betalingsconditie bedraagt netto à contant binnen veertien dagen na
  5. In geval van betalingsverzuim komen alle gerechtelijke kosten, alsmede de buitengerechtelijke incassokosten, die door FlexTap worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichting van afnemer te bewerkstelligen, ten laste van afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,-.
  6. In geval van betalingsverzuim is FlexTap gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst en alle daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten of deze te ontbinden.
  7. Alle betalingen moeten geschieden op een door FlexTap op de factuur vermeld bankrekeningnummer in Nederland.
  8. Door afnemer gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
  9. Verrekening door afnemer is niet toegestaan, tenzij FlexTap de tegenvordering gaaf en onvoorwaardelijk schriftelijk heeft erkend.
  10. Het doen van betalingen van afnemer aan FlexTap op elektronische wijze, waaronder via het Internet en middels creditcards geschiedt voor risico van de afnemer. FlexTap is niet aansprakelijk voor schade van afnemer verband houdend of het resultaat zijnde van betalingen op elektronische wijze, via het Internet of door middel van creditcards. Het verschaffen van creditcardgegevens door afnemer aan FlexTap via het Internet of anderszins is voor eigen risico van Afnemer.
  11. FlexTap behoudt het recht om bij nieuw aangemelde bedrijven een aanbetaling van 0 tot 100% te hanteren.

   

  Artikel 5 – Levering

  1. Als plaats van aflevering geldt in alle gevallen – behoudens andersluidende schriftelijke regeling – de feitelijke of de door afnemer bij bestelling opgegeven vestigingsplaats van afnemer q. diens vestiging waarmee werd gecontracteerd.
  2. De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen/offertes, bevestigingen en/of contracten worden naar beste weten gedaan en deze zullen zoveel mogelijk in acht genomen worden, doch zij zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn.
  3. Afnemer dient bij of onverwijld na levering te onderzoeken of de geleverde zaken q. de verrichte diensten aan de overeenkomst beantwoorden.
  4. Afnemer kan er geen beroep op doen dat geleverde zaken c.q. verrichte diensten niet aan de overeenkomst beantwoorden, indien hij dit onderzoek nalaat of FlexTap niet binnen de hierna genoemde termijn van de gebreken schriftelijk in kennis heeft gesteld.
  5. Zichtbare gebreken dienen binnen vijf werkdagen na de aflevering q. na het verrichten van de betreffende diensten schriftelijk aan FlexTap te worden gemeld.
  6. Verborgen gebreken dienen onmiddellijk nadat afnemer ze heeft ontdekt, doch uiterlijk drie maanden na levering van zaken c.q. verrichting van dienst schriftelijk te worden gemeld. 

  Artikel 6 – Garanties afnemer

  1. Afnemer verplicht zich FlexTap in staat te stellen de aflevering te kunnen
  2. Afnemer garandeert voor eigen rekening en risico dat:
   1. aan FlexTap de voor het verrichten van de prestatie noodzakelijke medewerking wordt verleend;
   2. de bestelde zaken q. diensten worden afgenomen;
   3. de aflevering onder normale werkomstandigheden, gedurende normale werkuren van 08:00– 18.00 uur kunnen plaatsvinden;
  1. Indien de bestelde zaken c.q. diensten aan afnemer ter aflevering zijn aangeboden, doch aflevering is niet mogelijk gebleken op grond van het feit dat afnemer een van de hierboven in lid 1 en 2 bedoelde verplichtingen niet is nagekomen, wordt afname geacht te zijn Vanaf dit moment is de afnemer van rechtswege in verzuim zonder dat hiertoe nadere ingebrekestelling door FlexTap vereist is. De dag waarop weigering van afname plaatsvindt, wordt geacht te zijn de leveringsdatum van de bestelde zaken c.q. diensten. De zaken zijn ook vanaf dit moment voor risico van de afnemer, conform artikel 8.
  2. Onverminderd de verplichting tot betaling is afnemer in het in lid 3 bedoelde geval gehouden tot het vergoeden van door FlexTap ten gevolge van de weigering geleden schade; waaronder het maken van kosten voor opslag en transport, welke laatste kosten worden gerelateerd aan de ter plaatse gebruikelijke tarieven.

   

  Artikel 7 – Risico-overgang

  1. Ongeacht hetgeen tussen FlexTap en afnemer omtrent kosten van vervoer en assurantie is overeengekomen, blijven de zaken voor risico van FlexTap, tot op het tijdstip dat zij in de feitelijke beschikkingsmacht van afnemer of van de door afnemer ingeschakelde derde(n) zijn overgegaan door ondertekening van vrachtbrieven, aftekenlijsten en/of paklijsten of door feitelijke levering.
  2. Zodra de zaken conform het onder lid 1 bepaalde in de feitelijke beschikkingsmacht van afnemer of de door afnemer ingeschakelde derde(n)is overgegaan, is afnemer verplicht deze zaken afdoende te verzekeren tegen diefstal, beschadiging, tenietgaan e.d.

   

  Artikel 8 – Aansprakelijkheid

  1. Indien een der Partijen tekortschiet in de nakoming van een of meer van haar verplichting(en) uit de overeenkomst, zal de andere Partij haar deswege in gebreke stellen, tenzij nakoming van de betreffende verplichting(en) reeds blijvend onmogelijk is, in welk geval de nalatige Partij onmiddellijk in gebreke is. De ingebrekestelling zal schriftelijk geschieden, waarbij aan de nalatige Partij een redelijke termijn zal worden gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen. Deze termijn heeft het karakter van een fatale termijn. De aansprakelijkheid van FlexTap tegenover afnemer voor directe schade in geval van niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren is beperkt tot de netto factuurwaarde van de betreffende zaken c.q. diensten.
  2. De in lid 1 genoemde beperking geldt eveneens indien FlexTap door afnemer uit andere hoofde dan de tussen hen gesloten overeenkomst aansprakelijk wordt gesteld.
  3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
   1. de redelijke kosten die een partij zou moeten maken om een prestatie van de andere partij aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien die andere partij de overeenkomst heeft ontbonden;
   2. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze Leveringsvoorwaarden; redelijke kosten gemaakt ter voorkomen of beperking van schade voor zover de schade lijdende partij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
   1. FlexTap is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en alle schade welke niet onder de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden valt.
   2. De beperking van aansprakelijkheid geldt niet indien sprake is van opzet of grove schuld van bestuurders en leidinggevenden van FlexTap.
   3. FlexTap is nimmer aansprakelijk ter zake van de door afnemer aan FlexTap in verband met de overeenkomst ter beschikking gestelde Afnemer verplicht zich ter zake van deze materialen een afdoende verzekering af te sluiten.
   4. Onverminderd het bovenstaande is FlexTap niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de afgeleverde zaken door de afnemer.

    

   Artikel 9 – Intellectueel eigendom

   1. Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) zijn eigendom van de respectievelijke houder van deze rechten. RED X Commerce B.V. heeft geen recht of aanspraak op gebruikte intellectuele eigendomsrechten die niet aan RED X Commerce B.V. toebehoren. Het gebruik van merknamen en beschermde beeldmerken dient slechts een beschrijvend karakter. Genoemde merken staan in geen enkel partnerschap, Coöperatie of verbinding met RED X Commerce B.V.
   2. RED X Commerce B.V. behoudt verder alle andere intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle producten, ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij anders aangegeven of schriftelijk overeengekomen.

    

   Artikel 10 – Vrijwaring

   1. Afnemer vrijwaart FlexTap voor zover de wet dit toelaat, ter zake van aansprakelijkheid jegens één of meer derden, welke is ontstaan uit en/of samenhangt met de uitvoering van de overeenkomst, ongeacht of de schade door FlexTap of door haar hulpperso(o)n(en), hulpzaken of (af)geleverde zaken q. diensten is veroorzaakt of toegebracht. Daarnaast vrijwaart afnemer FlexTap, voor zover de wet dit toelaat, voor alle aanspraken van derden in verband met enige inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van deze derden.
   2. Afnemer draagt zorg voor een adequate verzekering ter zake van de hierboven bedoelde risico’s.
   3. Afnemer is steeds verplicht alles in het werk te stellen de schade te

    

   Artikel 11 Overmacht & onvoorziene omstandigheden

   1. Indien nakoming zijdens FlexTap of afname zijdens Afnemer door overmacht langer dan één maand wordt vertraagd, is ieder der partijen – onder uitsluiting van verdere rechten – bevoegd de overeenkomst te ontbinden volgens de wet. Hetgeen reeds ingevolge de

   overeenkomst is voldaan dan wel is gepresteerd, wordt alsdan tussen partijen pro rato afgerekend.

   1. Onder overmacht van FlexTap wordt in ieder geval verstaan:

   – de omstandigheid dat FlexTap een prestatie (waaronder een prestatie van afnemer) die van belang is in verband met de door haar af te leveren prestatie, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt;

   – ziekte;

   – storingen in of buiten het bedrijf van FlexTap;

   – sabotage;

   – stakingen;

   – storingen in het verkeer;

   – transportmoeilijkheden;

   – overheidsmaatregelen die FlexTap verhinderen haar verplichtingen tijdig dan wel deugdelijk na te komen;

   – relletjes, oproer, oorlog;

   – extreme weersomstandigheden;

   – brand;

   – in- , uit- en/of doorvoerverboden.

   1. Indien sprake is van onvoorziene omstandigheden die van zodanige aard zijn dat afnemer naar redelijkheid en billijkheid nakoming van FlexTap niet mag verwachten, kan de rechter op verlangen van één der partijen de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden.

    

   Artikel 12 – Retentierecht

   FlexTap is bevoegd om alle zaken die FlexTap van afnemer onder zich heeft, onder zich te houden totdat afnemer aan al zijn verplichtingen jegens FlexTap, waarmede de betreffende zaken direct of voldoende samenhang hebben, heeft voldaan. Raken zaken die onder dit recht vallen uit de macht van FlexTap, dan is FlexTap gerechtigd deze zaken op te eisen, als ware zij zelf eigenaar.

    

   Artikel 13 – Ontbinding

   1. Elk der partijen heeft in de hieronder omschreven gevallen en voor zover hieronder toegekend het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang te beëindigen:
    1. wanneer door de wederpartij surséance van betaling is aangevraagd respectievelijk verkregen dan wel de wederpartij in staat van faillissement is verklaard;
    2. wanneer de onderneming van wederpartij vrijwillig of onvrijwillig wordt geliquideerd;
    3. wanneer de onderneming van de wederpartij fuseert of wordt overgenomen;
    4. wanneer op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd;
    5. wanneer zich andere omstandigheden voordoen waarbij in redelijkheid voortzetting van de overeenkomst niet gevergd kan worden.
   2. Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe, indien de andere Partij – na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling met voorstel voor een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst en mits die tekortkoming de ontbinding rechtvaardigt.
   3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van FlexTap op de afnemeronmiddellijk Indien FlexTap de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
   4. FlexTap behoudt steeds het recht schadevergoeding te

    

   Artikel 14 – Overdracht

   Het is afnemer niet toegestaan zonder daartoe schriftelijke toestemming van FlexTap te hebben verkregen rechten en verplichtingen, welke voortvloeien uit de overeenkomst, aan derden over te dragen.

    

   Artikel 15 – Privacy

   1. FlexTap behandelt alle persoonsgegevens die haar worden verstrekt conform de geldende wetgeving, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
   2. Alle door afnemer verstrekte gegevens worden uitsluitend door FlexTap gebruikt indien dit voor het sluiten en de nakoming van de overeenkomst (inclusief de overige bepalingen, waaronder deze algemene voorwaarden), alsmede voor de bedrijfsvoering van FlexTap noodzakelijk is. Gegevens worden slechts aan derden verstrekt indien dit voor voornoemde doeleinden noodzakelijk is.
   3. Voor meer informatie over privacy wordt verwezen naar de website van FlexTap Professinal op de pagina ” Privacy Policy”.

    

   Artikel 16 – Wijzigingen / aanvullingen

   1. Wijzigingen in deze algemene voorwaarden of aanvullingen hierop zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk door beide partijen zijn overeengekomen.
   2. In geval van nietigheid van één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven.
   3. Partijen zullen over de nietige bepalingen overleg plegen, teneinde een vervangende geldige regeling te treffen, in dier voege dat de strekking van de overeenkomst behouden blijft.

    

   Artikel 17 – Geschillen & toepasselijk recht

   1. Alle geschillen – waaronder begrepen die geschillen die slechts door één partij als zodanig worden beschouwd – welke tussen FlexTap en afnemer mochten bestaan naar aanleiding van een door FlexTap met afnemer gesloten overeenkomst of nadere overeenkomst, zullen – behoudens de bevoegdheid van partijen om een beslissing van de President van de Arrondissementsrechtbank, rechtdoende in kort geding uit te lokken – worden onderworpen aan de uitspraak van de gewone rechter in de vestigingsplaats of het arrondissement van
   2. Voor vorderingen van FlexTap is evenwel ook de Kantonrechter van de vestigingsplaats of het arrondissement van afnemer bevoegd.
   3. Indien één der partijen een geschil aanwezig acht en dit aanhangig wil maken, dan zal hij zulks aan de andere partij schriftelijk met een omschrijving van het geschil moeten kenbaar
   4. Op de door FlexTap met toepassing van deze algemene voorwaarden af te sluiten overeenkomsten is steeds het Nederlands recht van toepassing. De Eenvormige Wetten inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken en de totstandkoming van internationale koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken worden nadrukkelijk uitgesloten.
   5. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
   0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop